လုပ္ငန္းလုိင္စင္အမွတ္ - 141 / 2018
myanmar japan english flag

Metro Careers Company မွ မိတ္ဆက္ေပးမည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား!

အသိအမွတ္ျပဳ IT လက္မွတ္မ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွဦးစီးက်င္းပေသာ အာရွ 8 ႏုိင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC စာေမးပြဲမွ IP,FE အစရွိေသာ လက္မွတ္မ်ားကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာဆုိျခင္းမွ အစျပဳ၍ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႕၏ Culture, Mannner မ်ားကုိပါသိရွိနားလည္ျပီးJLPT, NAT-Testစသည့္ ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေအာင္လက္မွတ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

OJT / Project

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္းSoftwareေရးသားျခင္း၊ Projectမ်ားကုိအဖြဲ႕လုိက္လုပ္ေဆာင္ျပီး Presentation Skill မ်ားပါ ကြ်မ္းက်င္တက္ေျမာက္ထားသည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား

Fresh Graduate

မည္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိမဆုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း၌လက္ခံ သင္ယူႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အသက္ 20 ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိျပီး ဖ်တ္လက္တက္ၾကြေနသည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

စည္းကမ္းမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္း

အခ်ိန္ေလးစားလုိက္နာတတ္ျခင္း၊ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေစ့စပ္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ျခင္း စသည့္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားေသာေၾကာင့္ သိရွိနားလည္ျပီး လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္သည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား

အသင္းအဖြဲ႕လုိက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း

အဖြဲ႕လုိက္ Project ေရးသားျခင္းမ်ား ၊ Presentation ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အသင္းအဖြဲ႕လုိက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ လူငယ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

METRO Careers

ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား သင့္ကုမၸဏီအတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္...

1.ဆက္သြယ္စုံစမ္းျခင္း

ပထမဦးဆုံး ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ Website မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စုံးစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

2. လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံမ်ားမွသင့္၏ရုံးခန္းသုိ႕ လာေရာက္၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးပါတယ္။

3.Interview

ေဆြးေႏြးမႈအျပီး သင့္၏လုပ္ငန္းအတြက္သင့္ေတာ္ေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအင္တာဗ်ဴးလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

4.Multiple Interview

ပထမအၾကိမ္အင္တာဗ်ဴး အဆင္မေျပခဲ့ပါက သင့္၏လုပ္ငန္းအတြက္ ကုိက္ညီမႈအရွိဆုံး ဝန္ထမ္းရသည္အထိ အၾကိမ္ၾကိမ္ အင္တာဗ်ဴးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

5.စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း

အင္တာဗ်ဴးေအာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း မ်ားကုိလည္း တာဝန္ခံမ်ားမွလာေရာက္ညွိႏႈိင္း၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

6.Job Fair မ်ားတြင္ အခမဲ့ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း

Metro Careers မွ ဦးစီး က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Job Fair မ်ားတြင္ အခမဲ့ ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏုိင္ျပီး တုိက္ရုိက္အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ကုိလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

Information
2018/10/25 Metro Careers website ကို အသစ္ျပန္လည္ဖြင့္လစ္ျခင္း
2017/12/14 Metro Careers မွ အလုပ္အကိုင္မိတ္ဆက္ပြဲကို Metro IT & Japanese Language Centre တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။